сутність та аналіз змісту морального виховання дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі

сутність та аналіз змісту морального виховання дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі

Концепція виховання моральної особистості дитини дошкільного віку.

Моральне виховання – складний і багатоаспектний процес, що потребує глибокого наукового переосмислення щодо зако - номірностей та механізмів його практичної реалізації. Моральне виховання визначається як одна з найважливіших сторін у здій - сненні загального розвитку дитини. В матеріалах досвіду вміщено розробки занять, дидактично - розвивальні казки, дидактичні ігри на розвиток моральних якостей дитини. Психолого - педагогічні науки. — № 10 методика навчання і виховання. Виховання культури поведінки старших дошкільників як превентивна основа попередження негативних проявів у їх поведінці. У статті теоретично обґрунтована проблема виховання культури поведінки дітей дошкільного віку, проаналізовано зміст компонентів культури поведінки особистості, спрогнозовано превентивний характер виховання дошкільників. Негативізми, негативні прояви поведінки, відхилення у поведінці, культура поведінки, превентивний характер виховання, попередження. Процес морального виховання дошкільників. Психологічні особливості формування мораль - них якостей дошкільників. Вікові особливості розвитку моральної сфери дошкільника…………. Ефективні методи та прийоми морального виховання дошкільників…. Ефективні прийоми та методи морального виховання дошкільників в контексті врахування аналізу досягнень дошкільників………. Психолого - педагогічні завдання розвитку моральності у дошкільному віці. Організація та аналіз результатів дослідження розвитку психолого - педагогічних умов розвитку моральності у дітей дошкільного віку.

Список використаної літератури. Актуальність теми дослідження визначається винятковою важливістю морального розвитку для становлення особистості дитини. Періодом зародження і формування етичних інстанцій є дошкільний вік (л. Моральне виховання є найважливішим завданням практично всіх програм дошкільної освіти. Зміст морального виховання. На всіх етапах суспільного розвитку мораль, як право, політика, традиції, звичаї, табу, є важливим регулятором людської поведінки, людських відносин, а моральність(моральна практика) - одним із критеріїв оцінки чеснот людини. Певний вплив справили на теорію і практику морального виховання дітей дошкільного віку ідеї а. Макаренка про виховання у колективі. Проблема морального виховання дітей дошкільного віку в умовах співробітництва. У статті аналізується проблема морального виховання дітей дошкільного віку і визначається роль у цьому процесі дошкільного навчального закладу і сім’ї. Класифікуються основні форми організації роботи вихователів з батьками щодо морального виховання дошкільника. Визначається зміст і напрями організації такої роботи, характеризуються показники оптимальної, налагодженої співпраці дошкільного навчального закладу і сім’ї. Моральне виховання, сім’я, дошкільник, дошкільний навча. Психолого - педагогічні умови формування моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку.

Наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти. Н доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти. Мелітопольський державний педагогічний університет імені богдана хмельницького. Зазначимо, що формування і розвиток моральних цінностей у дітей дошкільного віку педагоги та психологи розглядають по - різному.

В зарубіжній психології моральний розвиток розуміють як одну із сторін адаптації, пристосування дитини до соціального світу.

Саме емпіричне вивчення розвитку моральної поведінки дітей дошкільного віку дозволяє розширити знання про природу становлення моральної поведінки особистості, з’ясувати її особливості та механізми розвитку в онтогенезі. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Аналіз психолого - педагогічних досліджень дає змогу визначити гуманну поведінку як синтез гуманних уявлень, почуттів, мотивів, а відтак - вчинку на основі засвоєння цінностей гуманізму і формування морального досвіду і стверджувати, що гуманна поведінка дітей дошкільного віку у процесі виховання має бути представлена у вигляді моральної цінності і конкретизована у відповідних правилах поведінки. У гуманній поведінці дошкільників виокремлюються такі складові, як. Гуманна поведінка стосовно себе; гуманна поведінка стосовно інших людей, виявляючись, насамперед, до найближчого оточення, згодом - до. Основною формою духовно - морального виховання дітей є тематичні заняття. Важли - во, щоб ці заняття підвищували дитяче мис - лення, активність. Це реалізується за допомо - гою порівняння, аналізу, індивідуальних за - вдань, питань, відповіді на які дитина може дати самостійно або порадившись із батька - ми, вихователями. іншою формою виховання можуть бути читання та аналіз художніх творів. На прикла - ді казок можна аналізувати поведінку героїв, давати оцінку їхнім вчинкам, виділяти пози - тивні і негативні риси характеру героїв. У каз - ках порушуються проблеми любові до ближ - нього, дружби, справедливості, чесності, гід - ності, краси і неповторності тощо. Психологічні особливості дітей дошкільного віку.

Особливості емоційно морального розвитку дошкільників. Формування самооцінки та виховання емоційно позитивного ставлення до однолітків. Зміст вступ загальна характеристика роботи 1 емоційно - моральне виховання дітей дошкільного віку 1. Психологічні особливості дітей дошкільного віку 1. Особливості емоційно - морального розвитку в дошкільному віці 1. Формування самооцінки та виховання емоційно - позитивного ставлення до однолітків висновки до голови 1 2 експериментальне вивчення впливу самооцінки на відношення до сверстнику 2. Методи та організація дослідження 2. У вихованні дітей дошкільного віку існує багато проблем і, серед яких однією з найголовніших є така. Як прищепити дитині, зберегти й посилити в ній відчуття причетності до родових, етнонаціональних ціннісних основ і водночас підготувати її до сприйняття та засвоєння найсучасніших інтелектуальних, технічних, технологічних і художніх здобутків людства. Теоретичні основи морального виховання дітей дошкільного віку.

Поняття та зміст морального виховання. На всіх етапах розвитку суспільства мораль, як і право, політика, традиції, звичаї, табу, є важливим регулятором людської поведінки, людських відносин, а моральність (моральна практика) — одним із критеріїв оцінки чеснот людини. Для діагностики морального виховання дітей старшого дошкільного віку виділено наступні критерії. Уявлення і знання про норми і правила моралі; сформованість морально - естетичних почуттів, уміння моральної поведінки. До кожного з цих критеріїв були визначені відповідні показники (табл. Духовно - моральне виховання в дошкільному дитинстві формує ядро особистості, благотворно впливаючи на всі сторони і форми взаємовідносин людини зі світом. На його етичний та естетичний розвиток, світогляд і формування громадянської позиції, патріотичну і сімейне орієнтацію, інтелектуальний потенціал, емоційний стан і загальний фізичний і психічний розвиток. У сучасній системі дошкільної освіти питань духовно - морального виховання приділяється серйозна увага. Здійснення роботи по даному напрямку обумовлено існуючою соціальною ситуацією і підтверджується нормативно - правовими документами.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

успішні сходинки 4 клас відповіді бикова

контрольні роботи з англійської мови 7 клас євчук

ключи биис на триколор тв

і танцює вальс весь наш дружній клас вчителька моя